W jaki sposób dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania wobec Skarbu Państwa?

Nawiązując do wcześniejszego artykułu zatytułowanego Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego? przedstawię, sposób dochodzenia roszczeń wobec Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej poszczególnych jednostek, w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego i uszkodzenia go w trakcie przetrzymywania.

Swoich roszczeń możesz dochodzić na drodze postępowania cywilnego, poprzez wniesienie pozwu do właściwego miejscowo sądu.

 • Właściwość miejscowa

W przypadku powództwa przeciwko Skarbowi Państwa, powództwo wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie.

 • Właściwość rzeczowa

Właściwość rzeczową określa, który sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia merytorycznego w danej instancji. Zgodnie z art. 16 Kodeksu Postępowania Cywilnego, Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwośćsądów okręgowych”.

W tym miejscu należy wskazać jakie sprawy należą do właściwości sądów okręgowych. Poniżej wyszczególnię okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla wniesienia pozwu do sądu okręgowego, z tytułu odszkodowania za zniszczenia pojazdu. Zgodnie z art. 17 Kodeksu Postępowania Cywilnego do właściwości sądów okręgowych należą między innymi sprawy:

 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych(…);

 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

Mając na uwadze powyższe przepisy wskazać należy, że jeżeli zniszczenia pojazdu przewyższają 75.000 zł właściwym będzie Sąd Okręgowy, jeżeli wartość ta jest niższa właściwym będzie Sąd Rejonowy.

Niezbędnym jest w sprawach majątkowym, aby powód oznaczył w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu.

Natomiast dochodzenie odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem możliwe jest pod warunkiem wyczerpania przysługujących środków prawnych (np. apelacji, zażalenia). Odpowiedzialność władzy publicznej za szkody wyrządzone deliktami orzeczniczymi będzie tematem przyszłych artykułów.

Kierując pozew do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu, należy mieć na uwadze ogólne warunki pism procesowych, które wymienia art. 125 Kodeksu Postępowania Cywilnego, wskazując, iż każde pismo procesowe (w tym przypadku pozew) powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

W następnym artykule zatytułowanym „Co powinien zawierać pozew o odszkodowanie wobec Skarbu Państwa” zostało opisane jakie elementy powinien zawierać pozew i jakie należy podjąć działanie aby skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej poszczególnych jednostek, w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego i uszkodzeniem go w trakcie przetrzymywania.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 9 = 81