Zatrzymanie pojazdu jako dowodu rzeczowego jest wykonywaniem władzy publicznej

W tym artykule opiszę pojęcie wykonywania władzy publicznej. Na wstępie należy stwierdzić, iż zatrzymanie pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie, a następnie jego uszkodzenie jest niewątpliwie wykonywaniem władzy publicznej. Wszystkie czynności pojmowane przez Policję, Prokuratora czy Sąd w związku z pojazdem, wobec którego istnieje podejrzenie, iż pochodzi on z przestępstwa (np. kradzieży) są wykonywaniem władzy publicznej. Mając na uwadze powyższe, należy zacytować przepis, który statuuje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej:

Art. 417 k.c. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa]

§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

Chcąc dokładnie przedstawić istotę jednej z przesłanek wymienionych w artykule Ogólne przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego – przesłankę niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, należy zacząć od scharakteryzowania samego pojęcia wykonywania władzy publicznej. Polskie prawo defiluje je w następujący sposób:

 • na gruncie prawa konstytucyjnego – władzę publiczną stanowią organy i instytucje państwowe, którym polskie prawo daje władcze kompetencje, lub też gdy biorą tylko udział w wykonywaniu takich kompetencji. Chodzi tu o takie upoważnienie tych różnych organów państwa przez przepisy prawa do swobodnego działania i stosowania względem obywateli środków przymusu (np. jeżeli dana osoba zachowa się w niezgodny z prawem sposób, grozi jej unormowana w przepisach kara).

 • w prawie cywilnym utarty został pogląd, iż państwo dokonuje działań za pośrednictwem wyznaczonych organów władzy, sprawując w ten sposób władzę zwierzchnią nad innymi podmiotami prawa (np. obywatelami). Państwo (jako osoba prawna i właściciel mienia państwowego) wykonuje swą władzę za pomocą szeregu zakazów, nakazów, ustanawiając akty prawne, różnego rodzaju decyzje administracyjne i tym podobne formy prawne, dla przestrzegania których państwo stworzyło środki przymusu karnego, administracyjnego i innych (np. odebranie pojazdu przez ograny władzy publicznej (Policję, Prokuratora), gdy dana osoba uporczywie uchyla się od oddania tego pojazdu, w przypadku kiedy dany organ żąda jego wydania);

 • Natomiast w doktrynie prawa administracyjnego pojęcie władzy publicznej przejawia się przez wydawanie przez poszczególne organy administracyjne aktów prawnych i stosowania przymusu celem ich realizacji (np. jeżeli zobowiązany uchyla się od obowiązku wydania oznaczonej rzeczy ruchomej, rzecz ta może być mu przez organ egzekucyjny odebrana w celu wydania jej wierzycielowi).

Organy takie jak Policja, Prokurator czy Sąd dokonując zatrzymania pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie działają niewątpliwie w związku w wykonywaniem władzy publicznej. Zgodnie z przedstawioną powyżej doktryną przyjętą w prawie cywilnym organy władzy publicznej wykonują swoje obowiązki na podstawie i w granicach prawa. Istnieje szereg przepisów określających prawa i obowiązki funkcjonariuszy państwowych, którzy dokonują zatrzymania pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie.

Kodeks postępowania karnego reguluje kwestie związane z zatrzymaniem rzeczy (pojazdu) jako dowodu w sprawie. Art. 217 k.p.k., stanowi, iż:

§ 1. Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu.

§ 2. Osobę mającą rzecz podlegającą wydaniu wzywa się do wydania jej dobrowolnie.

§ 3. W razie zatrzymania rzeczy stosuje się odpowiednio przepis art. 228. Protokołu można nie sporządzać, jeżeli rzecz załącza się do akt sprawy.

§ 4. Jeżeli wydania żąda Policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie, osoba, która rzecz wyda, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym należy ją pouczyć. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy.

§ 5. W razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy można przeprowadzić jej odebranie. Przepisy art. 220 § 3 i art. 229 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym pojazd, który może być dowodem w sprawie należy wydać na żądanie Sądu, Prokuratora lub Sądu. Przy zatrzymaniu pojazdu sporządzany jest protokół zatrzymania dowodów rzeczowych, który zawiera między innymi listę zatrzymanych dowodów. Może to być np. pojazd, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, faktura za pojazd, kluczyki do pojazdu. Stanowi o tym art. 229  k.p.k.:

„Protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych w art. 148, zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora. Jeżeli polecenie nie zostało uprzednio wydane, zamieszcza się w protokole wzmiankę o poinformowaniu osoby, u której czynność przeprowadzono, że na jej wniosek otrzyma postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia czynności”.

Natomiast art. 228 k.p.k., podaje, iż:

§ 1. Przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy po dokonaniu oględzin, sporządzeniu spisu i opisu zabrać albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania z zaznaczeniem obowiązku przedstawienia na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie.

§ 2. Tak samo należy postąpić ze znalezionymi w czasie przeszukania przedmiotami mogącymi stanowić dowód innego przestępstwa, podlegającymi przepadkowi lub których posiadanie jest zabronione.

§ 3. Osobom zainteresowanym należy natychmiast wręczyć pokwitowanie stwierdzające, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane.

Organy procesowe wykonując władzę publiczną bardzo często poddają zatrzymany pojazd różnego rodzaju oględzinom czy badaniom mechanoskopijnym. Takie działania często prowadzą do powstania szkody w pojeździe. Nadto pojazd przetrzymywany jest tak długo jak tylko organy prowadzące postępowanie uznają to za konieczne. W przypadku kiedy dowód rzeczowy w postaci pojazdu staje się zbędny w prowadzonej sprawie, organ władzy publicznej oddaje przedmiotowy pojazd. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w wyniku umorzenia postępowania. Zgodnie z przepisem art. 323 § 1 k.p.k. w zw. z art. 230 § 2 k.p.k. w razie umorzenia postępowania zatrzymane rzeczy należy zwrócić osobie uprawnionej.

Art. 230 [Zwrot rzeczy]:

§ 1. Jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego polecenia sądu lub prokuratora, a w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpiło jej zatwierdzenie, należy niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej, chyba że nastąpiło dobrowolne wydanie, a osoba ta nie złożyła wniosku, o którym mowa w art. 217 § 4.

§ 2. Należy również zwrócić osobie uprawnionej zatrzymane rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego. Jeżeli wyniknie spór co do własności rzeczy, a nie ma dostatecznych danych do niezwłocznego rozstrzygnięcia, odsyła się osoby zainteresowane na drogę procesu cywilnego.

§ 3. Rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przekazuje się właściwemu urzędowi lub instytucji.

Art. 323 [Dowody rzeczowe]

§ 1. W razie umorzenia śledztwa prokurator wydaje postanowienie co do dowodów rzeczowych stosownie do przepisów art. 230-233.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie podejrzanemu, pokrzywdzonemu i osobie, od której przedmioty te odebrano lub która zgłosiła do nich roszczenie.

§ 3. Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu śledztwa prokurator, w razie istnienia podstaw określonych w art. 45a Kodeksu karnego lub w art. 43 § 1 i 2 oraz art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku. Z takim wnioskiem prokurator może wystąpić również w wypadku umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, o ile przepis przewiduje orzeczenie przepadku.

Nadto należy zaznaczyć, iż osobie, której pojazd zatrzymano przysługuje na mocy prawa zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie. Jeżeli uznasz, że przy zatrzymaniu pojazdu Twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść środek odwoławczy do Prokuratora lub Sądu, w zależności kto wydał przedmiotowe postanowienie. Na postanowieniu o zatrzymaniu jest pouczenie pełniące funkcję informacyjną, w którym zawarte jest: czy przysługuje Ci odwołanie, gdzie skierować takie pismo i w jakim terminie.

Art. 236 [Zażalenie]:

Na postanowienie sądu lub prokuratora dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i w przedmiocie dowodów rzeczowych oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone; zażalenie na postanowienie wydane lub czynność dokonaną w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie”.

Wobec powyższego na wszystkie czynności podejmowane przez Policję, Prokuratora, Sąd w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie przysługuje Ci na każdym etapie postępowania zażalenie, na te czynności, które stanowią wykonywanie władzy publicznej.

Podsumowując niniejszy artykuł stwierdzić trzeba, iż ograny władzy publicznej takie jak Policja, Prokurator czy Sąd działając na podstawie wyżej wymienionych przepisów sprawują władzę publiczną. Przepisy te kształtują władczy charakter wszelkich działań podejmowanych przez poszczególne ograny zmierzające do zatrzymania pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie. W związku z podejrzeniem pochodzenia pojazdu z przestępstwa (np. kradzieży) organy wskazane powyżej podejmują szereg czynności procesowych. Takimi czynnościami są np.:

– zatrzymanie pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie;

– oddanie dowodów rzeczowych na przechowanie;

– przeprowadzenie badań mechanoskopijnych;

– przeprowadzenie dowodu z badań biegłego z zakresu mechaniki pojazdowej;

– wydawanie wszelkiego rodzaju postanowień w sprawie.

Tak więc wszelkie czynności podejmowane przez Policję, Prokuratora czy Sąd w danej sprawie, w tym wypadku w sprawie związanej z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego i w wyniku tej czynności uszkodzenie tego pojazdu są wykonywaniem władzy publicznej. Dlatego też przesłanka wykonywania władzy publicznej jest zawsze spełniona. Istotnym jest także wykazanie innych niezbędnych przesłanek, które wskazałem w artykule: Ogólne przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego, którymi są: szkoda, niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu (omawianej) władzy publicznej oraz normalny związek przyczynowy. Przesłanki te kolejno są przedmiotem poszczególnych artykułów zamieszczonych na niniejszej stronie.

Kończąc należy wskazać, iż omówione w niniejszym artykule pojęcie wykonywania władzy publicznej jest częścią składową przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, a więc zatrzymania pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie i jego uszkodzenia. Przedmiotem kolejnego artykułu będzie więc pojęcie niezgodnego z prawem działania lub zaniechania.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „Zatrzymanie pojazdu jako dowodu rzeczowego jest wykonywaniem władzy publicznej

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Marta pisze:

  Artykuł odpowiedział na wiele moich zapytań i niejasności. Jednak nurtuje mnie jeszcze jedno – pojazd po potrąceniu pieszego (z winy pieszego) został zatrzymany przez policję i odholowany na ich parking. Pojazd stoi z wybitą szybą niczym nie został zabezpieczony. Co w przypadku gdy np zostanie zalany? Czy można wyciągnąć od kogoś jakąś odpowiedzialność za to?
  I co z kosztami? Czy jeśli samochód ma służyć jako dowód sprawie to mogą mnie później obciążyć za holowanie oraz na koszty postoju na parkingu policyjnym?

  • Szymon_Wesling pisze:

   Szanowna Pani Marto,

   Jeżeli pojazd został uznany jako dowód w sprawie i w związku z tym został umieszczony na parkingu policyjnym, to w przypadku jego uszkodzenia (w tym związanego z jego nieprawidłowym zabezpieczeniem), odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.

   Jeżeli pojazd został umieszczony na parkingu policyjnym – na żądanie organu, prowadzącego postępowanie – Pani jako właściciel nie ponosi z tego tego tytułu żadnych kosztów.

 3. adamek pisze:

  Witam.Mam pytanie dotyczące sprawy mojej koleżanki,a mianowicie sytuacja wygląda następująco- jakiś czas temu jej partner wziął jej auto bez jej wiedzy i pojechał nim dokonać jakiejś kradzieży innego auta przy.której wpadł i w związku z tym auto zostało zabezpieczone do sprawy w celu badań mechanoskopijnych itd czy nie pochodzi z jakiegoś czynu zabronionego np.kradzieży.Na badaniu biegły nie stwierdził,że auto jest kradzione ale,że była rzekoma ingerencja w pole numerowe vin tj. rzekomo numer nie został nabity w sposób fabryczny ale nie stwierdzono innego numeru vin.Postepowanie jej partnera się skończyło,a sprawa koleżanki auta została wyłączona do odrębnego postępowania z art.306 k.k (ingerencja w pole numerowe),przesłuchano poprzedniego właściciela auta,ma być przesłuchany jakiś jego blacharz,który naprawiał auto (blacharka,lakierowanie),a także ma być przesłuchana koleżanka.Oczywiście nikt z wyżej wymienionych nie wie nic na temat rzekomej ingerencji w pole numerowe.Policja z prokuraturą auta nie chcą zwrócić właścicielowi gdyż stanowi dowód w sprawie,nikt nie ma postawionych żadnych zarzutów ani nie ma decyzji o umorzeniu postępowania.W jakim celu dalej przetrzymują auto na parkingu policyjnym skoro dokonano już wszelkich oględzin biegłego,została sporządzona opinia itd. Policja grozi koleżance,że o aucie może już w ogóle zapomnieć,bo prokurator zrobi jego przepadek… (przepadek mienia) Mam pytanie czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa skoro auto nie pochodzi z czynu zabronionego,a moja koleżanka tj. właściciel auta jest co najwyżej w tej sprawie poszkodowaną???Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.b

  • Szymon_Wesling pisze:

   Szanowny Panie,

   W przedstawionej przez Pana sytuacji, osoba będąca właścicielem przedmiotowego pojazdu może złożyć do organu nadzorującego postępowanie tj. właściwej prokuratury wniosek o zwrot zatrzymanych rzeczy (pojazdu, kluczyków i dokumentów) bądź wniosek o oddanie samochodu na przechowanie.

   W sytuacji, gdy zostały przeprowadzone oględziny pojazdu oraz spis i opis pojazdu organ prowadzący postępowanie – prokurator może na podstawie art. 228§1 k.p.k. oddać rzecz na przechowanie osobie godnej zaufania wskazując obowiązek zwrotu na każde żądanie. W takim wniosku należy przedstawić argumentacje dotyczącą m.in. tego, że właścicielowi pojazdu nie zostały postawione jakiekolwiek zarzuty w sprawie oraz kupił samochód w dobrej wierze.

   Ponadto, gdy zatrzymana rzecz stała się zbędna dla postępowania (np. zostały przeprowadzone wszelkie badania rzeczy), jej właściciel może, na podstawie art. 230 §2 k.p.k. złożyć do organu prowadzącego postępowanie wniosek o zwrot rzeczy. W takim wniosku należy przedstawić okoliczności świadczące o dobrej wierze właściciela pojazdu zarówno w momencie zakupu pojazdu, jak i przez cały czas jego posiadania. Gdyby okazało się, że samochód został skradziony poprzedniemu właścicielowi – jego obecny właściciel musi wykazać, że od momentu jego utraty przez poprzedniego właściciela upłynął okres 3 lat i w tym czasie obecny właściciel był w dobrej wierze. Powyższe wynika z art. 169§2 k.c.

   • adamek pisze:

    Witam.Dziękuję za odpowiedz.Jak już wspomniałem wcześniej biegły nie stwierdził,że auto pochodzi z kradzieży lub innego czynu zabronionego,a tylko,że była rzekoma ingerencja w pole numerowe vin (ktoś rzekomo szlifował pole numerowe i następnie nabił numer w sposób niefabryczny) nie stwierdzono żadnego innego numeru vin,który byłby niezgodny z nadwoziem auta,a ponadto biegły napisał,że sprawdzając inne oznaczenia identyfikacyjne auta stwierdza,że oznaczenia vin i inne oznaczenia identyfikacyjne należą do tego nadwozia i są oryginalne…Do dzisiaj nikomu nie postawiono zarzutów za rzekomą ingerencję w vin…,adwokat złożyła wniosek o zwrot auta (dowodu rzeczowego) właścicielowi,rozmawiała z policjantami prowadzącymi sprawę,a oni stwierdzili,że wszystkie czynności w sprawie już się odbyły i nie zamierzają już nic więcej w tej sprawie robić…i postępowanie z art 306 prawdopodobnie będzie umorzone…,a pan prokurator swoje…,mianowicie nie udzielił w ogóle odpowiedzi na wniosek o zwrot auta,a w rozmowie z adwokatem telefonicznej stwierdził,że auta nie odda i koniec kropka…Powiedział,że zrobi przepadek mienia czy dowodu i go nic nie interesuje…Szczerze mówiąc nie mamy już siły do tego pana…Moje pytanie brzmi czy w ogóle pan prokurator może zarządzic przepadek tego auta skoro auto nie jest i nigdy nie było kradzione???Nie pochodzi z żadnego przestępstwa???Na jakiej podstawie w ogóle prokuratura może zarządzic przepadek tego samochodu???Samochód od pół roku stoi na parkingu,w sprawie nie dzieje się zupełnie nic,a prokurator robi sobie co mu się podoba i nic nie można z tym zrobić…Gdzie ewentualnie można się skarżyć na działania prokuratora???Czy on ma prawo do ignorowania wniosków adwokata właściciela auta i nie odpowiadania na nie???Nie rozumiemy tej sytuacji,która nas dotyka i powoli zaczynamy się czuć zupełnie bezsilni i bezradni…Wychodzi na to,że prokuratura może robić wszystko i nie ma na nią mocnych…Jak już wspomniałem auto nie pochodzi z kradzieży,a pan prokurator stwierdził,że go nie odda i zrobi przepadek…Czy to jest w ogóle możliwe???To jest najważniejsze moje pytanie?Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.

   • adamek pisze:

    Witam.Dziękuję za odpowiedz.Jak już wspomniałem wcześniej biegły nie stwierdził,że auto pochodzi z kradzieży lub innego czynu zabronionego,a tylko,że była rzekoma ingerencja w pole numerowe vin (ktoś rzekomo szlifował pole numerowe i następnie nabił numer w sposób niefabryczny) nie stwierdzono żadnego innego numeru vin,który byłby niezgodny z nadwoziem auta,a ponadto biegły napisał,że sprawdzając inne oznaczenia identyfikacyjne auta stwierdza,że oznaczenia vin i inne oznaczenia identyfikacyjne należą do tego nadwozia i są oryginalne…Do dzisiaj nikomu nie postawiono zarzutów za rzekomą ingerencję w vin…,adwokat złożyła wniosek o zwrot auta (dowodu rzeczowego) właścicielowi,rozmawiała z policjantami prowadzącymi sprawę,a oni stwierdzili,że wszystkie czynności w sprawie już się odbyły i nie zamierzają już nic więcej w tej sprawie robić…i postępowanie z art 306 prawdopodobnie będzie umorzone…,a pan prokurator swoje…,mianowicie nie udzielił w ogóle odpowiedzi na wniosek o zwrot auta,a w rozmowie z adwokatem telefonicznej stwierdził,że auta nie odda i koniec kropka…Powiedział,że zrobi przepadek mienia czy dowodu i go nic nie interesuje…Szczerze mówiąc nie mamy już siły do tego pana…Moje pytanie brzmi czy w ogóle pan prokurator może zarządzic przepadek tego auta skoro auto nie jest i nigdy nie było kradzione???Nie pochodzi z żadnego przestępstwa???Na jakiej podstawie w ogóle prokuratura może zarządzic przepadek tego samochodu???Samochód od pół roku stoi na parkingu,w sprawie nie dzieje się zupełnie nic,a prokurator robi sobie co mu się podoba i nic nie można z tym zrobić…Gdzie ewentualnie można się skarżyć na działania prokuratora???Czy on ma prawo do ignorowania wniosków adwokata właściciela auta i nie odpowiadania na nie???Nie rozumiemy tej sytuacji,która nas dotyka i powoli zaczynamy się czuć zupełnie bezsilni i bezradni…Wychodzi na to,że prokuratura może robić wszystko i nie ma na nią mocnych…Jak już wspomniałem auto nie pochodzi z kradzieży,a pan prokurator stwierdził,że go nie odda i zrobi przepadek…Czy to jest w ogóle

    możliwe???To jest najważniejsze moje pytanie?Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 7 = 49