Nabycie samochodu skradzionego poprzedniemu właścicielowi

Niewiele osób wie, że możliwe jest nabycie prawa własności samochodu skradzionego poprzedniemu właścicielowi na podstawie umowy zawartej  z osobą nieuprawnioną do sprzedaży pojazdu, nawet z jego złodziejem lub paserem.

Przy zachowaniu kilku warunków umowa zawarta z osobą nie będącą właścicielem samochodu i nie uprawnioną do jego sprzedaży jest w pełni skuteczna, tj. na jej podstawie kupujący staje się właścicielem samochodu skradzionego poprzedniemu właścicielowi.

Warunki niezbędne do nabycia własności samochodu od osoby nieuprawnionej do jego sprzedaży są wskazane w przepisie art.169 Kodeksu Cywilnego.

Są one następujące:

 • zawarcie umowy sprzedaży samochodu
 • wydanie samochodu kupującemu
 • dobra wiara kupującego
 • upływ 3 lat od daty utraty samochodu przez poprzedniego właściciela

dobra wiara kupującego

Dobra wiara nabywcy samochodu oznacza usprawiedliwione przekonanie kupującego, że osoba, od której kupił samochód była jego poprzednim właścicielem.

To przekonanie musi być usprawiedliwione, co oznacza, że okoliczności, w jakich doszło do zakupu auta nie nasuwały podejrzenia co do nielegalnego pochodzenia samochodu. Dobra wiara nabywcy samochodu jest zachowana, jeżeli inny rozsądny, racjonalnie postępujący człowiek na jego miejscu również nie nabrałby podejrzeń co do pochodzenia kupowanego samochodu.

Dobra wiara kupującego musi zachodzić w momencie zakupu samochodu oraz nieprzerwanie przez całe 3 lata licząc od daty utraty samochodu (np. w wyniku kradzieży) przez poprzedniego właściciela.

upływ 3 lat od utraty samochodu przez poprzedniego właściciela 

Skutek w postaci nabycia własności samochodu na podstawie umowy z osobą nieuprawniona do jego sprzedaży nastąpi dopiero z chwilą upływu 3 lat liczonych od dnia utraty samochodu, np. w wyniku kradzieży przez poprzedniego właściciela.

Co istotne Twoje przekonanie o nabyciu auta od osoby uprawnionej musi trwać nieprzerwanie przez te 3 lata od daty utraty auta przez jego poprzedniego właściciela. Jeżeli w ciągu tych 3 lat wyjdzie na jaw okoliczność podważająca Twoje dotychczasowe przekonanie co do legalności pochodzenia samochodu, np. samochód zostanie zatrzymany przez Policję jako poszukiwany, wówczas Twoja dobra wara upada i w świetle art.169 k.c. nie nabędziesz własności tego samochodu

Jeżeli zatem:

 • kupiłeś auto od jego złodzieja, pasera czy innej osoby nie będącej jej właścicielem,

 • kupiłeś je w dobrej wierze

 • upłynęło 3 lata od jego utraty przez poprzedniego właściciela

 • przez te 3 lata nieprzerwanie byłeś w dobrej wierze, tzn. byłeś przekonany, że kupiłeś auto od osoby uprawnionej do jej sprzedaży, a więc od jego właściciela

wówczas z chwilą upływu tych 3 lat od utraty samochodu przez poprzedniego właściciela stajesz się jego nowym właścicielem.

W razie wysuwania przez niego roszczeń wobec Twojego samochodu możesz złożyć do Sądu Cywilnego pozew przeciwko niemu o ustalenie, że przysługuje Ci do spornego samochodu prawo własności.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak zareagować na zwrot zatrzymanego przez Policję samochodu jego poprzedniemu właścicielowi?

Jeżeli samochód, jaki kupiłeś został zatrzymany przez Policję, to zapewne dlatego, że został on skradziony poprzedniemu właścicielowi. Poprzedni właściciel samochodu zawiadomił o tym przestępstwie Prokuratora, a Prokurator umorzył w tej sprawie dochodzenie wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

Kupiłeś zatem samochód bezpośrednio lub pośrednio od jego złodzieja. Po zawiadomieniu o kradzieży samochodu przez jego poprzedniego właściciela, Policja zarejestrowała ten samochód w informatycznej bazie KSIP jako poszukiwany – utracony w wyniku przestępstwa. To nic, że postępowanie karne w przedmiocie kradzieży tego pojazdu zostało umorzone, wpis o poszukiwaniu tego samochodu w bazie KSIP nadal obowiązuje.

Po zatrzymaniu kupionego przez Ciebie samochodu zostanie on uznany za dowód rzeczowy w tym postępowaniu karnym, jakie toczyło się w sprawie jego kradzieży. Kiedy już ten samochód stanie się zbędny dla postępowania karnego, wówczas przyjdzie czas na decyzję Prokuratora o jego zwrocie osobie uprawnionej, czyli właścicielowi.

O tym kto jest właścicielem skradzionego samochodu decydują przepisy Kodeksu Cywilnego. Jest nim osoba – właściciel samochodu, któremu go skradziono, chyba, że Ty nabyłeś prawo własności tego pojazdu na podstawie art. 169 k.c. – w dobrej wierze od osoby nieuprawnionej do rozporządzania tym samochodem. Jest to szczególna sytuacja, o której piszę szerzej w artykule „Kiedy staniesz się właścicielem samochodu skradzionego poprzedniemu właścicielowi?”

Zgodnie z przepisem art.230§2 k.p.k. po stwierdzeniu zbędności zatrzymanego samochodu dla postępowania karnego Policja lub Prokurator decyduje o jego zwrocie osobie uprawnionej, jeżeli okoliczności sprawy pozwalają na niezwłoczne ustalenie kto jest jego właścicielem. Jeżeli natomiast wyniknie spór co do własności tego samochodu (najczęściej pomiędzy Tobą a poprzednim właścicielem, któremu samochód skradziono) i jednocześnie na podstawie okoliczności sprawy Prokurator nie czuje się na siłach by ustalić kto jest jego właścicielem, wówczas odsyła osoby roszczące sobie prawa do samochodu na drogę procesu cywilnego. Piszę o tym szerzej w artykule „Jak potwierdzić Twoje prawo własności do samochodu zatrzymanego przez Policję?”

W tym artykule chcę podzielić się z Tobą moim doświadczeniem zdobytym podczas orzekania jako Sędzia w Wydziale Karnym. Wynika z niego, że w wielu przypadkach Prokurator, nie zważając na przepisy Kodeksu Cywilnego, nie zważając czy czasem nie doszło do nabycia prze Ciebie własności samochodu w trybie art.169 k.c. decyduje o zwrocie tego samochodu jego poprzedniemu właścicielowi, który to auto utracił w wyniku przestępstwa.

Często osoba, której Policja zatrzymała samochód poszukiwany jako utracony w wyniku kradzieży nie wie, że mogła stać się właścicielem tego samochodu. Czasami taka osoba jest tak przejęta faktem zatrzymania samochodu przez Policję i możliwością postawienia jej zarzutu paserstwa tego auta, że nie wysuwa wobec niego żadnych roszczeń, nie żąda jego zwrotu i biernie akceptuje jego zwrot poprzedniemu właścicielowi.

Po zatrzymaniu Twojego samochodu powinieneś jak najszybciej poznać okoliczności, w jakich doszło do jego utraty przez poprzedniego właściciela, by samodzielnie lub z fachowym pełnomocnikiem zastanowić się czy czasem nie nabyłeś prawa własności tego samochodu.

Nie jest to odpowiedni czas by biernie oczekiwać na działania Policji lub Prokuratora, wyczekiwania, czy zechcą Ci wreszcie udzielić informacji o stanie sprawy i losach zatrzymanego samochodu. Wręcz przeciwnie – to czas na działanie, złożenie zażalenia na zasadność zatrzymania samochodu przez Policję, zażądanie dostępu do akt sprawy dotyczącej jego kradzieży poprzedniemu właścicielowi, ustalenie czy stałeś się właścicielem tego samochodu kupując go w dobrej wierze oraz zażądanie zwrotu zatrzymanego samochodu.

Pamiętaj również, że postanowienie Prokuratora lub Policji o zwrocie samochodu jego poprzedniemu właścicielowi na podstawie art.230§2 k.p.k. jest zaskarżalne. Jeśli się z nim nie zgadzasz, wówczas możesz i powinieneś złożyć na nie zażalenie.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak bronić się przed zarzutem paserstwa samochodu zatrzymanego przez Policję?

Jak najszybciej po zatrzymaniu samochodu przez Policję, w związku z jego pochodzeniem z kradzieży poprzedniemu właścicielowi, powinieneś przemyśleć strategię – linię obrony przed grożącym Ci zarzutem paserstwa tego samochodu.

Zależy ona przede wszystkim od okoliczności, w jakich nabyłeś samochód, staranności jakiej dołożyłeś przy jego zakupie, albo wprost przeciwnie, lekkomyślności lub niedbalstwa, jakich się wówczas dopuściłeś. Ty sam przecież wiesz najlepiej w jakich okolicznościach kupiłeś kradziony samochód i  jak bardzo te okoliczności działają na Twoją korzyść albo niekorzyść.

Na tej właśnie podstawie powinieneś samodzielnie lub wspólnie z Twoim obrońcą przemyśleć linię obrony, a więc strategię postępowania wobec organów ścigania. Powinna ona zostać przemyślana tuż po zatrzymaniu samochodu przez Policję, jeszcze przed wezwaniem Cię na Policję celem przesłuchania, początkowo w charakterze świadka. Czasu jest mało, bo zazwyczaj następuje od razu, albo kilka-kilkanaście dni po zatrzymaniu samochodu.

To właśnie od tej strategii będzie zależało, czy zostanie Ci w ogóle postawiony zarzut paserstwa zatrzymanego samochodu oraz jak trudno będzie ten zarzut obalić. Uważam, ze w tak ważnej sprawie jak odpowiedzialność karna za przestępstwo paserstwa kupionego samochodu, nie ma miejsca  na spontaniczne, nieprzemyślane zeznania/wyjaśnienia, ani na bierność wyrażającą się w wyczekiwaniu na działania Policji i Prokuratora. Tak poważna sprawa wymaga wprowadzenia w życie własnej, przemyślanej strategii działania.

Po tych przemyśleniach przyszedł czas na konkrety. Najważniejszy z nich brzmi całkiem banalnie:

 • jeżeli okoliczności w jakich nabyłeś samochód świadczą o Twojej lekkomyślności, niedbalstwie, wówczas nie informuj o nich organów ścigania, odmów złożenia zeznań jako świadek czy tez wyjaśnień jako podejrzany

i odwrotnie

 • jeżeli przy zakupie samochodu dochowałeś należytej staranności co do pochodzenia tego samochodu, wówczas powinieneś złożyć obszerne zeznania/wyjaśnienia oraz składać wnioski dowodowe potwierdzające Twoje słowa

Na strategię obrony patrz przez pryzmat celów, jakie chcesz osiągnąć:

 • Jeżeli zależy Ci na tym by organy ścigania dowiedziały się jak najwięcej o okolicznościach, w jakich nabyłeś samochód, gdy nie masz sobie nic do zarzucenia, wówczas powinieneś współpracować z Policją lub Prokuratorem, złożyć obszerne wyjaśnienia, wspierać Policję wnioskami dowodowymi

ale

 • jeżeli okoliczności w jakich kupiłeś samochód świadczą o Twoim niedbalstwie, lekkomyślności, wówczas odmów składania zeznań jako świadek, potem wyjaśnień jako podejrzany, nie składaj żadnych oświadczeń na piśmie czy do protokołu, nie rozmawiaj o tych okolicznościach z policjantami dokonującymi zatrzymania Twojego samochodu.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Na czym polega przestępstwo paserstwa samochodu z art.291 i 292 k.k?

Przestępstwo paserstwa samochodu polega na wejściu w jego posiadanie, tj. na:

 • nabyciu (kupnie, zamianie, darowiźnie, itp.) samochodu 
 • przyjęciu (np. na przechowanie) samochodu 
 • udzieleniu innej osobie pomocy w zbyciu lub ukryciu samochodu

jeżeli ten samochód został uzyskany przez inną osobę w wyniku czynu zabronionego: przestępstwa lub wykroczenia, najczęściej kradzieży poprzedniemu właścicielowi.

Najczęściej zdarza się tak, że osoba podejrzana, a następnie oskarżona o przestępstwo paserstwa kupiła samochód, który został skradziony jego poprzedniemu właścicielowi bezpośrednio od złodzieja lub innej osoby, która kupiła go wcześniej od złodzieja.

W przypadku paserstwa umyślnego opisanego w art. 291 k.k. sprawca:

 • wie, że samochód jaki kupuje został skradziony jego poprzedniemu właścicielowi

albo

 • domyśla się, choć nie jest tego pewien, że samochód został skradziony poprzedniemu właścicielowi  i na to się godzi.

W przypadku paserstwa nieumyślnego opisanego w art.292§1 kk. sprawca tego przestępstwa nie wie, nawet się nie domyśla, że samochód, który kupuje pochodzi z czynu zabronionego, np. został skradziony poprzedniemu właścicielowi. Zarzuca mu się jednak, że powinien był wziąć pod uwagę taką możliwość przy zakupie auta i samochodu nie kupić. Podstawą zarzutu wobec nabywcy auta w tym wypadku jest teza, że gdyby zachował się rozsądnie, stosownie do swojego wieku, doświadczenia życiowego, wiedzy, wówczas domyśliłby się, że samochód być może pochodzi z czynu zabronionego, np. kradzieży i samochodu by nie kupił.

Co istotne: choć przestępstwo paserstwa nieumyślnego jest zazwyczaj oceniane jako błahe, znacznie mniej szkodliwe od paserstwa umyślnego, kradzieży czy oszustwa, to nie ma to znaczenia jeśli liczysz na odzyskanie samochodu zatrzymanego przez Policję. Skazanie za przestępstw paserstwa umyślnego lub nieumyślnego zatrzymanego przez Policje samochodu w związku z jego pochodzeniem z kradzieży przekreśla Twoje szanse na jego odzyskanie.

Dzieje się tak dlatego, że nieumyślne paserstwo na gruncie prawa karnego odpowiada niedbalstwu znanemu prawu cywilnemu, a niedbalstwo nabywcy przy zakupie samochodu co do ustalenia jego pochodzenia wyklucza dobra wiarę nabywcy. Zła wiara nabywcy samochodu skradzionego poprzedniemu właścicielowi uniemożliwia mu nabycie prawa własności zakupionego samochodu i to bez względu na czas jaki upłynął od utraty samochodu przez jego poprzedniego właściciela, jak i czas posiadania samochodu przez nabywcę po jego zakupie.

Tuż po zatrzymaniu samochodu przez Policję przemyśl cele, jakie chcesz osiągnąć:

 • Jeżeli pogodziłeś się ze stratą zatrzymanego przez Policję samochodu, wówczas w trakcie toczącego się przeciwko Tobie postępowania karnego o paserstwo samochodu skoncentruj się na uzyskaniu jak najmniej dolegliwego dla Ciebie orzeczenia: warunkowego umorzenia postępowania karnego, ewentualnie skazania na łagodną karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania z krótkim okresem zatarcia tego skazania
 • Jeżeli liczysz na odzyskanie zatrzymanego samochodu, wówczas skoncentruj się przede wszystkim na działaniach zmierzających do uchronienia Cię przed postawieniem zarzutu paserstwa samochodu. Jeżeli jednak to nastąpi, wówczas Twoja strategia działania powinna zmierzać do obalenia tego zarzutu jeszcze na etapie dochodzenia (umorzenie postępowania karnego) lub przed Sądem (umorzenie postępowania karnego lub wyrok uniewinniający) Piszę o tym szerzej w artykule „co zrobić po zatrzymaniu Twojego samochodu – etap III”

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Przepadek samochodu zatrzymanego przez Policję w związku z jego pochodzeniem z kradzieży

Przepadek samochodu zatrzymanego przez Policję w związku z jego pochodzeniem z kradzieży może zostać orzeczony przez Sąd tylko w razie skazania osoby, której zatrzymano samochód za przestępstwo paserstwa tego samochodu – na podstawie art.44§1 k.k. Wówczas Sąd orzeka o przepadku tego samochodu w wyroku skazującym

Jeżeli został ustalony pierwotny właściciel tego samochodu, wówczas Sąd nie orzeka o jego przepadku, lecz nakazuje go zwrócić właścicielowi na podstawie art.230§2 k.p.k. w zw. z art.44§5 k.k.

I w pierwszym i w drugim przypadku, w razie skazania za przestępstwo paserstwa zakupionego przez Ciebie samochodu stracisz samochód na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jego pierwotnego właściciela

To co łączy te przypadki, to ustalenie przez Sąd lub Prokuratora Twojej złej wiary przy zakupie samochodu, a więc świadomości co do pochodzenia kupowanego samochodu z kradzieży (paserstwo umyślne) albo niedbalstwo przy kupowaniu samochodu (paserstwo nieumyślne). Z tego powodu nie możesz liczyć na pozostawienie zatrzymanego samochodu w Twoich rękach na przechowanie w czasie trwania dochodzenia, ani na odzyskanie samochodu po jego zakończeniu. Jeżeli zatem liczysz na odzyskanie samochodu zatrzymanego przez Policję to powinieneś tuż po zatrzymaniu samochodu bardzo dokładnie przemyśleć strategię postępowania – linię obrony, aby:

 • nie został Ci przedstawiony zarzut paserstwa zatrzymanego wcześniej samochodu
 • a jeżeli taki zarzut już usłyszałeś – aby ten zarzut obalić jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego (umorzenie postępowania karnego) lub przed Sądem (umorzenie postępowania karnego lub wyrok uniewinniający)

Tylko wówczas zachowujesz szansę na odzyskanie i potwierdzenie Twojego prawa własności wobec samochodu zatrzymanego przez Policję.
Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Co się stanie z samochodem zatrzymanym przez Policję w związku z jego pochodzeniem z kradzieży?

Ostateczna decyzja o losach zatrzymanego samochodu, w związku z jego pochodzeniem z kradzieży, zapada najczęściej po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego, chyba, że już wcześniej samochód stał się zbędny dla tego postępowania. Piszę o tym szerzej w artykule kiedy odzyskasz samochód zatrzymany przez Policję w związku z jego pochodzeniem z kradzieży?”

W tym artykule wskazuję na możliwe rozstrzygnięcia dotyczące samochodu zatrzymanego przez Policję w związku z jego pochodzeniem z kradzieży na szkodę poprzedniego właściciela.

Oto one:

 • przepadek zatrzymanego samochodu na rzecz Skarbu Państwa – o tym szerzej w artykule „przepadek samochodu zatrzymanego przez Policję”
 • zwrot zatrzymanego samochodu jego właścicielowi
 • jeżeli istnieje wątpliwość kto jest właścicielem zatrzymanego samochodu – dalsze zatrzymanie tego samochodu w depozycie lub u osoby godnej zaufania i skierowanie osoby lub osób, które roszczą sobie prawa do samochodu na drogę postępowania cywilnego

Pamiętaj, że na każde z tych postanowień Policji, Prokuratora lub Sądu przysługuje Ci zażalenie

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kiedy odzyskasz samochód zatrzymany przez Policję w związku z jego pochodzeniem z kradzieży?

Po zatrzymaniu samochodu przez Policję i zabraniu go na parking policyjny lub oddaniu go na przechowanie osobie godnej zaufania pojawia się pytanie: kiedy zostanie podjęta ostateczna decyzja komu należy zwrócić zatrzymany pojazd?

Najczęściej decyzja, komu zwrócić zatrzymany przez Policję samochód, w związku z jego pochodzeniem z kradzieży, zostaje podjęta dopiero z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Chodzi tu zazwyczaj o to postępowanie karne, które zostało wszczęte na skutek zawiadomienia pierwotnego właściciela samochodu o jego utracie w wyniku przestępstwa, np. kradzieży. Może się również zdarzyć, że zatrzymanie poszukiwanego samochodu stanie się podstawą wszczęcia nowego postępowania karnego, np. o paserstwo przeciwko osobie, której zatrzymano ten samochód. Wówczas zatrzymany samochód może zostać uznany za dowód rzeczowy i przekazany do wszczętej sprawy o paserstwo.

Zwlekanie przez Prokuratora lub Sąd z ostateczną decyzją dotycząca zwrotu zatrzymanego samochodu aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego jest niekorzystne dla osoby, która rości sobie do niego prawo własności, np. osoby, której zatrzymano ten samochód. Zdarza się bowiem, że postępowanie karne trwa wiele miesięcy, w trakcie których samochód stoi bezużytecznie na parkingu policyjnym. Z tego powodu należy na bieżąco oceniać, czy jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania karnego samochód jako dowód rzeczowy nie stał się dla niego zbędny. Np. jeżeli po zatrzymaniu samochodu został on poddany oględzinom, sporządzono jego dokładny opis, dokumentację fotograficzną, wykonano już w razie potrzeby opinię mechanoskopijną dotyczącą przebicia numerów nadwozia, wówczas uzasadniony jest pogląd, że zatrzymany samochód stał się zbędny dla toczącego się postępowania karnego jeszcze przed jego zakończeniem. Jeśli tak się stało, wówczas zgodnie z art.230§2 k.p.k. Prokurator lub Sąd powinni niezwłocznie wrócić go osobie uprawnionej, zaś jeśli istnieje wątpliwość komu należy zwrócić samochód należy strony odesłać na drogę postępowania cywilnego.

Zdarza się niezwykle rzadko by Sąd lub Prokurator z urzędu, bez inicjatywy zainteresowanych takim rozstrzygnięciem osób, podjął decyzję o zwrocie samochodu osobie uprawnionej. Dlatego to od Twojej inicjatywy i aktywności będzie zależało, jak długo będziesz czekał na odzyskanie zatrzymanego samochodu. Tak więc, jeśli ocenisz, że dalsze zatrzymanie kupionego przez Ciebie samochodu nie ma znaczenia dowodowego, powinieneś złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego samochodu powołując się na przepis art.230§2 k.p.k.

Jeżeli nie będąc ani pokrzywdzonym ani podejrzanym w tym postępowaniu karnym cierpisz na brak informacji o jego postępach i Prokurator odmawia Ci prawa przeglądania akt tego postępowania, wówczas powinieneś składać wnioski regularnie, np. co 1-2 miesiące. W razie odmowy zwrócenia Ci samochodu Prokurator będzie zmuszony w uzasadnieniu postanowienia wytłumaczyć, dlaczego zatrzymany samochód jest nadal niezbędny dla toczącego się postępowania karnego. Niezależnie od tego składając zażalenie na postanowienie Prokuratora zapewnisz sobie wgląd w dokumenty dołączone do zażalenia przez prokuratora w aktach przesłanych do sądu wraz z zażaleniem, a ponadto doprowadzisz do weryfikacji stanowiska Prokuratora przez Sąd.

Na zakończenie kilka krótkich uwag:

 • Z punktu widzenia Prokuratora lub Sądu wygodniejsze jest zwlekanie z podjęciem decyzji o zwrocie samochodu osobie uprawnionej wobec jego zbędności dla postępowania, z ostrożności, że może zajdzie potrzeba skorzystania z tego dowodu rzeczowego, a także z częstej niepewności co począć z zatrzymanym samochodem, w szczególności komu go zwrócić?
 • Twoje działania zmierzające do „zmuszenia” Prokuratora lub Sądu do jak najszybszego zwrotu samochodu mają sens tylko wówczas, gdy wedle Twojej oceny nabyłeś prawo własności tego samochodu kosztem jego pierwotnego właściciela.
 • W razie postawienia Ci zarzutu paserstwa zatrzymanego samochodu, dopóki ciąży na tobie ten zarzut, nie odzyskasz zatrzymanego samochodu. Wówczas w pierwszej kolejności skoncentruj swoje działania na zwalczaniu zarzutu popełnienia przestępstwa doprowadzając do umorzenia postępowania karnego lub wyroku uniewinniającego, a dopiero w dalszej kolejności rozpocznij starania o odzyskanie samochodu.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 105 komentarzy

Sposób przechowywania samochodu po jego zatrzymaniu przez Policję

Jeśli po zatrzymaniu samochodu w związku z podejrzeniem jego pochodzenia z kradzieży Policjant oddał Ci go na przechowanie, jako osobie godnej zaufania, wówczas powstaje pytanie czy możesz go używać? Od odpowiedzi na to pytanie zależy w dużym stopniu sens przechowywania zatrzymanego samochodu. Cóż Ci po oddaniu samochodu na przechowanie, jeżeli nie mógłbyś używać go zgodnie z jego przeznaczeniem, dojeżdżać nim do pracy, wyjeżdżać na wakacje.

Moim zdaniem, w razie oddania Ci zatrzymanego samochodu na przechowanie, jako osobie godnej zaufania, możesz nim jeździć, używać go zgodnie z jego przeznaczeniem. Zanim jednak zaczniesz go używać powinieneś się zwrócić do Prokuratora lub Sądu (w zależności o etapu postępowania), o zgodę na używanie przechowywanego przez Ciebie samochodu. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że z chwilą oddania zatrzymanego samochodu na przechowanie osobie godnej zaufania następuje zawiązanie między nią a organem władzy publicznej (Prokuratorem lub Sądem) stosunek prawny zbliżony do umowy przechowania uregulowanej w Kodeksie Cywilnym.

Podstawowym obowiązkiem osoby przechowującej zatrzymany samochód jest przedstawienie tego pojazdu na każde żądanie Prokuratora lub Sądu oraz zachowanie samochodu w niepogorszonym stanie (ocenianym pod kątem jego wartości dowodowej). Ponieważ w trakcie i tuż po zatrzymaniu samochodu następuje dokładne opisanie samochodu, często uzupełnione materiałem fotograficznym, to należy uznać, że używanie samochodu przez osobę, która go przechowuje nie powinno obniżyć jego wartości dowodowej. Z drugiej strony osoba godna zaufania jako przechowawca jest uprawniona do żądania wynagrodzenia za przechowanie samochodu w wysokości zbliżonej do wynagrodzenia pobieranego przez przedsiębiorcę prowadzącego parking, na którym są przechowywane auta zatrzymane przez Policję.

Problem dopuszczalności używania samochodu przez osobę godną zaufania wynika z brzmienia przepisów Kodeksu Cywilnego regulujących uprawnienia i obowiązki przechowawcy. Zgodnie z nimi Przechowawca jest uprawniony do używania przechowywanej rzeczy tylko za zgodą osoby, która oddała mu rzecz na przechowanie. Z tego względu powinieneś uzyskać zgodę Prokuratora lub Sądu na używania samochodu, który został Ci zatrzymany, a następnie oddany na przechowanie.

We wniosku należy:

 • podnieść gotowość rezygnacji z roszczenia o wynagrodzenie za przechowanie auta w zamian za uprawnienie do jego używania,

 • podkreślić, że używanie samochodu pozostanie bez wpływu na jego wartość dowodowa,

 • w razie potrzeby zażądać dokładnego opisu i sfotografowania samochodu,

 • podkreślić słuszność takiego rozwiązania swoim przekonaniem o przysługującym Ci prawie własności tego samochodu.

W razie odmowy wyrażenia zgody na używanie samochodu powinieneś złożyć na to zarządzenie lub postanowienie zażalenie, zgodnie z art.236 k.p.k. do Sądu, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie przygotowawcze.

W razie postawienia Ci zarzutu paserstwa zatrzymanego samochodu nie masz co liczyć na oddanie Ci zatrzymanego samochodu na przechowanie. Dopóki ciąży na tobie ten zarzut, nie odzyskasz zatrzymanego samochodu. W takim wypadku w pierwszej kolejności skoncentruj swoje działania na zwalczaniu zarzutu popełnienia przestępstwa doprowadzając do umorzenia postępowania karnego lub wyroku uniewinniającego, a dopiero w dalszej kolejności rozpocznij starania o odzyskanie samochodu.

Kwestia uprawnienia osoby godnej zaufania do używania samochodu oddanego jej na przechowanie nie była poruszana na gruncie orzecznictwa sądowego, jak również w prawniczych komentarzach. Jest tak dlatego, że osoby, którym Policja zatrzymała samochody rzadko starają się o uzyskanie ich na przechowanie do czasu wyjaśnienia ich stanu prawnego, równie rzadko dochodzą zwrotu zatrzymanych samochodów oceniając, że skutecznie nabyły prawo ich własności kosztem ich pierwotnych właścicieli.

W trakcie orzekania jako Sędzia Wydziału Karnego nigdy nie spotkałem się także działaniami takich osób zmierzającymi do zapewnienia im możliwości używania samochodu do czasu wyjaśnienia jego stanu prawnego, co może przecież trwać nawet kilka lat. Tym bardziej, od tego jak aktywnie będziesz walczył o uzyskanie zatrzymanego auta na przechowanie, od tego jak uzasadnisz wniosek o wyrażenie zgody na używanie tego samochodu lub zażalenie na odmowę, zależy czy osiągniesz pożądany cel, jakim jest możliwość posiadania i używania zatrzymanego przez Policję samochodu do czasu ostatecznego wyjaśnienia czyją jest on własnością.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zażalenie na postanowienie dotyczące przechowywania zatrzymanego samochodu do czasu wyjaśnienia jego stanu prawnego

Po zatrzymaniu Twojego samochodu Policjant, zgodnie z art. 228§1 k.p.k.,  podejmuje decyzję o:

 • zabraniu go

albo

 • oddaniu go na przechowanie osobie godnej zaufania, czyli np. Tobie.

W większości wypadków dokonujący zatrzymania samochodu Policjant, nie wydając w tym zakresie żadnego postanowienia, po prostu zabiera zatrzymany samochód na parking policyjny lub wydaje go osobie godnej zaufania na przechowanie czyniąc o tym jedynie wzmiankę w protokole zatrzymania samochodu.

Na tą czynność, służy Ci, zgodnie z art.236 kpk zażalenie do Sądu Rejonowego, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie przygotowawcze.

Najkorzystniejsze dla Ciebie będzie oddanie właśnie Tobie na przechowanie zatrzymanego samochodu jako osobie godnej zaufania. O wiele mniej korzystne będzie zabranie Ci zatrzymanego samochodu i przechowywanie go na parkingu policyjnym, podobnie jak oddanie samochodu na przechowanie innej osobie godnej zaufania, np. pierwotnemu właścicielowi auta, który zgłosił jego kradzież.

Jeżeli został Ci postawiony zarzut paserstwa zatrzymanego samochodu, wówczas nie masz szans na pozostawienie samochodu w Twoich rękach, gdyż osoba podejrzana o przestępstwo paserstwa samochodu nie może zostać uznana za osobę godną zaufania.

W każdym innym przypadku oddanie Ci samochodu na przechowanie po jego zatrzymaniu jest możliwe i realne. W razie podjęcia odmiennej decyzji przez Policjanta dokonującego zatrzymania samochodu powinieneś złożyć na tą czynność zażalenie podnosząc w nim takie argumenty, jak ten, że:

 • oddanie Ci samochodu na przechowanie zapobiegnie kosztom przechowywania auta na parkingu policyjnym
 • środki przymusu powinny być stosowane przez organy ścigania w sposób możliwie najmniej dotkliwy dla obywateli.

Pamiętaj, że nawet jeśli podczas zatrzymania samochodu nie przekonasz Policjanta by oddał Ci zatrzymany pojazd na przechowanie, a złożone przez Ciebie zażalenie zostanie oddalone, to w dalszym toku postępowania możesz składać kolejne wnioski o oddanie Ci samochodu na przechowanie, jeżeli zmienią się okoliczności lub znajdziesz nowe argumenty na poparcie Twojego stanowiska. Na każdą odmowę uwzględnienia Twojego wniosku możesz składać zażalenie, tak samo jak na brak odpowiedzi, a więc bezczynność organów ścigania. Dużo tu zależy od Twojej aktywności, od argumentów, jakie powołasz.

To co mnie zawsze zadziwiało gdy orzekałem jako Sędzia w Wydziale Karnym, to właśnie bezczynność osób, którym zatrzymano samochody, to jak rzadko podejmowane przez Policję decyzje o zatrzymaniu i zabraniu samochodu były kwestionowane przez osoby, którym te pojazdy zatrzymano.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zażalenie na zasadność zatrzymania samochodu przez Policję w związku z podejrzeniem jego pochodzenia z przestępstwa

Składając zażalenie na zatrzymanie samochodu przez Policję możesz zakwestionować zasadność dokonania tej czynności. Tym samym żądasz zweryfikowania przez Sąd czy podana przez Policję w protokole zatrzymania samochodu przyczyna jego zatrzymania rzeczywiście istniała. Przyczyną zatrzymania Twojego samochodu było uznanie go za dowód rzeczowy w sprawie wszczętej z zawiadomienia jego pierwotnego właściciela o utracie tego samochodu w wyniku przestępstwa, np. kradzieży.

W takim przypadku w zażaleniu żądasz zweryfikowania przez Sąd:

 • czy rzeczywiście zostało wszczęte postępowanie karne z zawiadomienia poprzedniego właściciela samochodu o jego utracie w wyniku przestępstwa
 • czy rzeczywiście zakupiony przez Ciebie samochód, który został zatrzymany przez Policję jest tym, który został utracony przez jego pierwotnego właściciela na skutek przestępstwa np. kradzieży

Jeżeli opisane wyżej okoliczności rzeczywiście wystąpiły, wówczas zatrzymanie tego samochodu przez Policję było uzasadnione a Twój zażalenie zostanie przez Sąd oddalone.

Możesz zatem zastanawiać się, po co radzę Ci złożenie takiego zażalenia? Odpowiedź jest banalnie prosta – z dwóch powodów:

 • po pierwsze, w trakcie kilkuletniego orzekania jako sędzia w wydziale karnym spotykałem się z takimi pomyłkami, błędami ludzkimi popełnianymi przez Policjantów, w tym również w zakresie zatrzymania samochodów, że dochodzę do wniosku, że wszystko jest możliwe. Możliwa jest zatem sytuacja, że na skutek zwykłego ludzkiego błędu w trakcie rejestracji danych samochodu poszukiwanego jako utracony w wyniku przestępstwa do bazy KSIP został w tej bazie wpisany samochód z błędnymi danymi np. nadwozia czyli VIN. Sytuacje takie, choć zdarzają się bardzo rzadko, to jednak się zdarzają i dlatego warto to sprawdzić.
 • po drugie złożenie zażalenia na zasadność zatrzymania samochodu przez Policję umożliwi Ci jako skarżącemu zapoznanie się z dokumentami, które zostaną przekazane przez Policję razem z zażaleniem, a więc przede wszystkim z protokołem zatrzymania samochodu oraz protokołem przyjęcia od pierwotnego właściciela samochodu zawiadomienia o jego utracie w wyniku przestępstwa i przesłuchania go na tą okoliczność w charakterze świadka. Dzięki temu dowiesz się komu, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach skradziono samochód, który Ty później kupiłeś. Może to rozwiązać podstawowy problem osoby, której Policja z tego powodu zatrzymała samochód, jakim jest brak informacji ze strony Policji, przedłużająca się nawet miesiącami niewiedza o tych okolicznościach, o stanie i toku postępowania w tej sprawie i w konsekwencji niepewność co do losu zatrzymanego samochodu, szans na jego odzyskanie, czy niekiedy to czy spodziewać się postawienia zarzutu np. paserstwa tego samochodu. W takich sprawach im więcej informacji zdobędziesz na temat okoliczności utraty przez pierwotnego właściciela zatrzymanego Tobie samochodu, tym lepiej ocenisz swoje szanse na odzyskanie tego pojazdu a czasami groźbę postawienia Ci zarzutu paserstwa tego samochodu

Złożenie takiego zażalenia nic Cię nie kosztuje i nie może w żaden sposób Ci zaszkodzić

Pamiętaj, że w tym samym zażaleniu możesz kwestionować zasadność zatrzymania przez Policję wraz z samochodem innych znajdujących się w nim przedmiotów, np. laptopa, nawigacji samochodowej, telefonu, dokumentów itp. Takie zażalenie będzie co do zasady słuszne i skuteczne, trudno bowiem wyobrazić sobie jakie znaczenie dowodowe dla postępowania karnego w sprawie kradzieży tego samochodu jego pierwotnemu właścicielowi mają należące do Ciebie przedmioty znajdujące się w tym pojeździe w chwili zatrzymania.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | Skomentuj